Pricing

FREE

  • Miễn phí Đăng tin suốt đời
  • Không giới hạn số lượng đăng tin
  • Không giới hạn bất kỳ chức năng nào
  • Không có Nhà tuyển dụng VIP, Super VIP
  • Không có tin VIP, tin tuyển dụng nổi bật hay gấp
  • Không cần quản lý và tìm lọc Résumé
  • Quản lý tin tuyển dụng & hồ sơ ứng tuyển đơn giản
  • Nhận hồ sơ ứng tuyển qua email tức thì
$0.00